Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44562
Title: Giải ngân các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Giang
Keywords: Dự án đầu tư;Kinh tế tài chính;Tài chính;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giải ngân dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vốn FDI và giải ngân vốn FDI; các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn FDI cũng như kinh nghiệm giải ngân các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44562
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02299_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.