Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44563
Title: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Đậu, Thị Đức
Keywords: Hà Nội;Khu công nghiệp;Thu hút đầu tư;Đầu tư
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM
Khái quát chung về khu công nghiệp (KCN), các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút các nhà đầu tư vào các KCN, một số kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở một số địa phương. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Hà Nội, c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44563
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02243_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.