Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44567
Title: Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Lê, Thị Bích
Keywords: Dịch vụ công;Phúc lợi xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ công, làm rõ vai trò của Nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ trong cung ứng dich vụ công. Nghiên cứu kinh nghiệm về cung ứng dịch vụ công của một số quốc gia như: Mỹ, Anh, Nhật Bản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44567
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02223_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 75.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.