Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44570
Title: Bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Bảo vệ môi trường;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Kinh tế chính trị;Môi trường sinh thái;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và môi trường sinh thái (MTST). Phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình CNH, HĐH. Phân tích, đánh giá thực trạng MTST và bảo vệ MTST t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44570
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02123_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.