Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44571
Title: Chất lượng lao động ngành dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Bích, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Chất lượng lao động;Hội nhập kinh tế quốc tế;Nguồn nhân lực;Ngành dệt may
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
109 tr. + CD-ROM
Trình bày khái niệm lực lượng lao động, các tiêu chí đánh giá chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của lao động. Nghiên cứu các hiệp định quốc tế liên quan đến ngành dệt may như: Hiệp định đa sợi, hiệp định về hàng dệt may tại vòng đàm phán Ur (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44571
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02116_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.