Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44573
Title: Làng nghề ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Tùng
Keywords: Hải Phòng;Hội nhập kinh tế quốc tế;Làng nghề
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trên cơ sở khái quát những lý luận chung về phát triển làng nghề, luận văn tập trung nghiên cứu quá trình phát triền làng nghề ở Hải Phòng (Gồm 7 huyện và thành phố là Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Cát Hải và thị xã Đồ Sơn) (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44573
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02021_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.