Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44574
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Lê, Quang Điệp
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu;Cơ cấu kinh tế;Ngành kinh tế;Thanh Hóa
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát hóa một số cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế (CCNKT), kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho Thanh Hóa. Làm rõ tính tất yếu khách quan cần phải chuyển dịch C (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44574
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02019_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.