Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44577
Title: Tiêu thụ nông sản trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoài Thu
Keywords: Xuất khẩu nông sản;Hội nhập kinh tế quốc tế;Nông nghiệp;Nông sản
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu khai quát về đặc điểm của hàng hóa nông sản và các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản như số lượng, chất lượng, giá thành nông sản phẩm, tonà cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò của nhà nư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44577
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02007_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.