Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44581
Title: Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Nguyễn, Trọng Tuấn
Keywords: Kinh tế chính trị;Nguồn nhân lực;Thị trường lao động;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường lao động, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển trong việc phát triển thị trường lao động. Phân tích thực trạng phát triển thị trường lao động ở (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44581
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02000_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.