Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44582
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông, người hướng dẫn
Vũ, Văn Nâm
Keywords: Bền vững;Kinh tế;Nông nghiệp;Phát triển nông nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững, kinh nghiệm xây dựng và phát triển nông nghiệp theo xu hướng bền vững của một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tổng quan về sản (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44582
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01999_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.