Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44584
Title: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở khu vực tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Hồng, Thị Minh
Keywords: Du lịch;Du lịch bền vững;Hà Nội;Phát triển Du lịch
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững. Phân tích, đánh giá thực trạng về tiềm năng phát triển du lịch, tình hình phát triển du lịch theo hướng bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường sinh thái trong quá trình phát t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44584
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01919_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 831.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.