Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44586
Title: Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đào, Duy Nghĩa
Keywords: Chính sách Nhà nước;Phân phối thu nhập;Thu nhập cá nhân;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân phối thu nhập và chính sách phân phối thu nhập cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân của một số quốc gia Đông Âu, Trung Quốc. Tập trung nghiên cứu thực trạng chính sác (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44586
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01912_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.