Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44587
Title: Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Văn Minh, người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Thương
Keywords: Thương mại điện tử;Việt Nam;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về thương mại điện tử và doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm rõ cơ sở khoa học phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khảo sát, đánh giá thực trạng, mức độ phát triển TMĐT trong các doanh n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44587
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01910_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.