Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44588
Title: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Cao, Thị Lệ
Keywords: Khu vực kinh tế;Phát triển bền vững;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và sự phát triển bền vững. Phân tích, xác lập hệ thống các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững, làm rõ vai trò của khu vực có vốn ĐTTTNN đối với sự phát (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44588
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01909_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.