Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp du lịch công lập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44589Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp du lịch công lập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44589