Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44589
Title: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp du lịch công lập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Cảnh Hoan, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hải Hậu
Keywords: Du lịch;Quản trị kinh doanh;Tự chủ tài chính;Đơn vị sự nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập; nội dung của cơ chế tự chủ tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính đối với ĐVSN công lập, sự cần thiết giao quyền tự chủ tài chính cho ĐVSN công lập và những bài học kinh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44589
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01852_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.