Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44590
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Hoàng Toàn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Công ty cổ phần;Năng lực cạnh tranh;Quản lý doanh nghiệp;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 130 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu: đặc điểm thị trường, tình hình tiêu t (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60 34 05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44590
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01843_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.