Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44591
Title: Quản trị kênh phân phối trên khu vực thị trường miền Bắc của Công ty Giấy Bãi Bằng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Viết Lâm, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kiều Nhung
Keywords: Công ty giấy Bãi Bằng;Kênh phân phối;Quản trị kinh doanh;Sản phẩm
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Tìm hiểu đặc điểm thị trường giấy của Công ty Giấy Bãi Bằng qua đặc điểm sản phẩm giấy, đặc điểm về khách hàng của sản phẩm giấy và tình hình cạnh tranh trên thị trường giấy. Trình bày thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm giấy của Công ty Giấy Bãi B (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44591
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01804_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 923.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.