Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44593Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44593