Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44593
Title: Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Công Ty, người hướng dẫn
Tô, Anh Tuấn
Keywords: Quản trị doanh nghiệp;Quỹ đầu tư;Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát hóa một số lý luận cơ bản về Quỹ đầu tư trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm về mô hình hoạt động của Quỹ đầu tư trong các tập đoàn kinh doanh ở một số nước trên thế giới. Đánh gía thực trạng hoạt động tài chính và các (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44593
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01796_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 866 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.