Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44594Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44594