Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44594
Title: Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Lộc
Keywords: Hàn Quốc;Quản lý doanh nghiệp;Văn hóa kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60 34 05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
Khái quát một số vấn đề về văn hóa kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân và các yếu tố triết lý, đạo đức,văn hóa, thể chế ... Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc, phân tích sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44594
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01795_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.