Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44595
Title: Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, Người hướng dẫn
Cảnh, Chí Dũng
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự;Trường đại học Kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN qua tìm hiểu về thực tiễn phát triển NNL ở trường như: công tác hoạ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44595
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01793_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 232.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.