Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44595Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44595