Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44596
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Dương, Tuyết Nhung
Keywords: Hà Nội;Lao động;Nguồn nhân lực;Việc làm;Xuất khẩu lao động
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề về xuất khẩu lao động, chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu (NLXK), giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu và rút ra những bài học hữu ích cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44596
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01759_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.