Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44597
Title: Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Lê, Văn Hoạt, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Hà Nội;Ngân sách nhà nước;Quản lý tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Khái quát những vấn đề cơ bản về thu và quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN): nêu lên khái niệm, phân loại, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu NSNN... Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và những đặ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44597
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01758_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.