Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44599
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty lắp máy Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Ánh
Keywords: Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty lắp máy Việt Nam;Vốn
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học về quản lý sử dụng vốn và tiêu chí hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá, phân tích thực trạng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại LILAMA thông qua các nội dung của hiệu quả s (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44599
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01622_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.