Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44601
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Hoa
Keywords: Doanh Nghiệp;Hạ tầng đô thị;Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Nhận thức về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, nêu tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Tìm hiểu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Đầ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại họcKinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44601
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01594_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.