Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44602
Title: Quản lý, sử dụng vốn tại Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Đức
Keywords: Hà Tĩnh;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Vốn
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Lý luận chung về vốn, vai trò của vốn trong doanh nghiệp, quản lý vốn (vốn cố định, vốn lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn), hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44602
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01535_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.