Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44605
Title: Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Bùi, Khắc Bằng
Keywords: Hà Tĩnh;Nuôi trồng thuỷ sản;Phát triển bền vững;Thuỷ sản
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản (NTTS): vai trò, vị trí của ngành thuỷ sản; xu hướng thay đổi cơ cấu trong ngành thuỷ sản; phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản; xu hướng phát triển NTTS và khái quát tình hình NTT (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44605
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01529_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.