Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44606
Title: Nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thu, người hướng dẫn
Lê, Thị Hải Hà
Keywords: Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Vốn đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; Khảo sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44606
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01528_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 838.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.