Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44607
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh : Luận văn ThS.Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Kiên Cường
Keywords: Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh;Khoa học quản lý;Quản trị kinh doanh;Vốn đầu tư;Xây dựng cơ bản
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44607
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01526_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.