Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44610
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần in Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Khắc Chiến
Keywords: Công ty cổ phần in Hà Tĩnh;Quản lý sản xuất;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa những cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty in cổ phần Hà Tĩnh, đánh giá những thành công đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hiệu q (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44610
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01517_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.