Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44611
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các công ty kinh doanh về thiết bị chuyên ngành ô tô ở Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Quân, người hướng dẫn
Hoàng, Thanh Phúc
Keywords: Hà Nội;Nguồn nhân lực;Ngành ôtô;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 124 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa lý luận những vấn đề cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của các Công ty kinh doanh về thiết bị chuyên ngành ôtô ở thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44611
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01515_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.