Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44612
Title: Đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án nuôi tôm tại huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Bùi, Thiên Sơn, người hướng dẫn
Quách, Thị Lan Anh
Keywords: Dự án nuôi tôm;Quản lý dự án;Quản trị kinh doanh;Thái Bình
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa những lý luận, quan điểm, các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hộ nuôi tôm, kinh tế-xã hội, môi trường tác động lên hiệu quả đầu tư dự án trong sự phát triển kinh tế bền vững vùng nông thôn; Giới thiệu về ngành thủy sản và dự án đầu tư nuôi trồng thủ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44612
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01513_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.