Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44615
Title: Đánh giá hiệu quả đầu tư trong hoạt động khai thác hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Đầu tư;Khai thác hải sản;Quản trị kinh doanh;Vũng Tầu
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
Trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư và hiệu quả đầu tư trong khai thác hải sản; Trình bày khái quát về lĩnh vực khai thác hải sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở vị trí địa lý, đặc điểm khí tượng thủy văn, tiềm năng nguồn lợi thủy sản, nguồn nhân lực v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44615
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01507_Noi_dung_.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.