Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44616
Title: Mô hình công ty mẹ công ty con tại Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình Thông tin EMICO - Đài Tiếng nói Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phan, Huy Đường Người hướng dẫn
Đào, Thị Phương Anh
Keywords: Kinh tế doanh nghiệp;Mô hình công ty;Tổng Công ty EMICO;Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Khái quát một số vấn đề lý luận về mô hình Công ty mẹ - công ty con. Nghiên cứu mô hình Công ty mẹ - công ty con ở một số nước và rút ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam. Giới thiệu sự hình thành và phát triển mô hình Công ty mẹ - công (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44616
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01504_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.