Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44618
Title: Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Hồ, Thị Như Quỳnh
Keywords: Ngân hàng;Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;Thanh toán thẻ;Thẻ ATM
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 126 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Tổng quan về dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại: sự ra đời và phát triển của thẻ, các loại hình thẻ, quy trình thanh toán thẻ, vai trò và xu thế phát triển của dịch vụ thẻ tín dụng tại một số khu vực trên thế giới, các nhân tố ảnh hưởng đến sự (...)
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44618
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01499_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.