Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44620
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Thiên Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thuỳ Dương
Keywords: Ngân sách nhà nước;Quản lý tài chính;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr + CD-ROM+ Tóm tắt
Tổng quan về ngân sách nhà nước và nội dung quản lý ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và vấn đề phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2004 đến 2006 (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44620
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01497_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.