Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44622
Title: Một số giải pháp phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe vật nuôi ở khu vực đồng bằng sông Hồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thúy Hồng, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Thắng
Keywords: Chăn nuôi;Dịch vụ chăm sóc sức khỏe;Thú y;Vật nuôi;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận nhằm xác định rõ vai trò, sự đóng góp của các yếu tố đầu vào hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe vật nuôi đối với phát triển ngành chăn nuôi nói chung. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe vật nuôi đối (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44622
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01494_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.