Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44623
Title: Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tại bưu điện tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Hồng Thúy, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy Vân
Keywords: Bưu điện;Kế hoạch hóa;Quản trị kinh doanh;Yên Bái
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-Rom
Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về quản lý, công tác kế hoạch hóa, bộ phận làm công tác kế hoạch và quản lý kế hoạch trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế hoạch hóa tại Bưu điện tỉnh Yên Bái trong giai đoạn từ năm 2002-2006. Làm r (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44623
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01489_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.