Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44624
Title: Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Vinafco : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Từ, Quang Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Quyết Chiến
Keywords: Công ty cổ phần Vinafco;Quản trị kinh doanh;Vận tải hàng không;Đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Làm rõ vấn đề lý luận về đầu tư phát triển tại các doanh nghiệp ngành vận tải như hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển tại các doanh nghiệp vận tải hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá thực trạng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44624
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01486_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.