Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44626
Title: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Hoàng, Tuấn Anh
Keywords: Hoạt động ngân hàng;Hội nhập quốc tế;Ngân hàng thương mại;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM). Tìm hiểu thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam thông qua việc tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44626
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01480_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 831.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.