Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44627
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Nguyễn, Tiền Phong
Keywords: Hệ thống kiểm soát nội bộ;Ngân hàng;Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam;Tín dụng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Phân tích lý thuyết, quy định và chuẩn mực liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44627
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01478_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.