Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44629
Title: Phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Hoàng, Ngọc Hà
Keywords: Dịch vụ;Thị trường tài chính;Xếp hạng tín nhiệm
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Tìm hiểu những khái niệm về thị trường tài chính, bất đối xứng thông tin, xếp hạng tín nhiệm và những kinh nghiệm về mô hình tổ chức dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của một số nước trên thế giới. Nghiên cứu hệ thống tài chính Việt Nam và sự cần thiết phải phát (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44629
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01474_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.