Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44631
Title: Tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả vốn tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi ,Thiên Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tĩnh
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp;Kinh tế tài chính;Quản trị kinh doanh;Tín dụng;Vốn tín dụng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + Tóm tắt
Trình bày các phương thức và khả năng tiếp cận, sử dụng vốn tín dụng của các hợp tác xã ( HTX) nông nghiệp. Qua khảo sát mối quan hệ nguồn vốn tín dụng chính thức cho vay nông nghiệp, trên cơ sở nghiên cứu khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả vốn tín dụng (...)
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh 60 34 05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44631
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01432_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.