Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44632
Title: Opportunities in the total support service sector as part of oursourcing industry in VietNam a case study of Sodexho : Luận văn ThS. Business Administration : 60 34 05
Authors: Hoang, Anh Tuan
Hà Nguyen, Supervisors
Nguyen, Thi Thanh Son
Keywords: Sử dụng nguồn lực;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 86 p. + CD ROM
Tìm hiểu ngành outsourrcing: những ưu điểm và hạn chế khi sử dụng các hoạt động thuê ngoài nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Từ các nguồn thông tin trên báo chí, Internet, các báo cáo và các nghiên cứu thực tế khi phỏng vấn các doanh nghiệp và các tổ chức (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Business Administration -- School of Business. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44632
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : A_L0_00024_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.