Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44635
Title: Tăng cường thu hút vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh;Vốn đầu tư;Đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu tình hình đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2005 để phân tích vai trò của vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với phát triển kinh tế trong nước. Từ đó chỉ ra tiềm (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44635
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01321_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.