Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44639
Title: Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Lê, Đăng Khánh
Keywords: Bảo hiểm phi nhân thọ;Quản trị kinh doanh;Thị trường bảo hiểm;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 110 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Khái quát lý luận về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở một số nước. Đưa ra những đánh giá khách quan về những điểm mạnh, điểm yếu của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đề xuất một số định h (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44639
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01225_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 50.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.