Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44640
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Xây dựng Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Nguyễn, Đức Thảo, Người hướng dẫn
Lê, Thế Anh
Keywords: Vốn;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty xây dựng Thăng Long
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Làm rõ vai trò, đặc điểm vận động của vốn và hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông nói chung và Tổng công ty xây dựng Thăng Long nói riêng. Từ đó khái quát, làm rõ đ (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44640
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01223_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.