Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44644
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu da giầy trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Trần, Mạnh Hùng
Keywords: Doanh nghiệp da giầy;Năng lực cạnh tranh;Quản trị doanh nghiệp;Xuất khẩu
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 195 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; Phân tích đánh gía thực trạng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp xuất khẩu da giầy Việt Nam trong những năm gần đây. Đưa ra một số giải pháp về chiến lược lựa chọ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44644
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01218_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.