Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44649
Title: Strategic plan for applying customer relationship management (CRM) in VPBank : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60.34.05
Authors: Nguyen, Ngoc Anh, Người hướng dẫn
Shetty, Megh, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Tâm
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý tiếp thị;Quản trị kinh doanh;VPBank
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 80 p. + CD-ROM
Nghiên cứu định nghĩa cũng như những lợi ích và nguyên tắc triển khai hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng. Mô tả và phân tích thực trạng của VPBank trong ba năm gần đây và những so sánh đánh giá giữa VPBank và các ngân hàng đối thủ hiện tại. Đưa ra một kế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44649
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : A_L0_00007_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 911.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.