Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44651
Title: Risk management in commercial banks of Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Ta, Ngoc Cau, Người hướng dẫn
Nguyen, Hoi Tien
Keywords: Ngân hàng Thương mại Việt Nam;Quản lý rủi ro;Quản trị kinh doanh;Tín dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
73 p. + CD-ROM
Phân tích công tác quản lý rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, tìm ra nguyên nhân, đánh giá thực trạng để tiến hành các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, hệ thống hoá các quan điểm về rủi ro, mối quan hệ giữa các loại rủi ro tác động đến ho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44651
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : A_L0_00002_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 734.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.