Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44655
Title: Xây dựng cơ chế quản lý tài chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Vũ, Công Ty, Người hướng dẫn
Phan, Thị Bình Minh
Keywords: Bưu chính viễn thông;Kinh doanh;Quản lý doanh nghiệp;Quản lý tài chính;Tập đoàn
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 104 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Tổng quan về tập đoàn kinh doanh, cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh doanh và kinh nghiệm xây dựng cơ chế quản lý tài chính của một số tập đoàn kinh doanh trên thế giới. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính của Tổng công ty Bưu chính (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44655
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00920_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.